Нашата изповед е:

1. Вярвам, че Бог е един; че Той е Творец, съхранител и управител на всичко; Всемогъщ, Вездесъщ, Всезнаещ, Неизменим, Независим и Вечен Дух; че Неговата любов, премъдрост, святост, правда, милост и истина са безкрайни и че само на Него принадлежи поклонение. 

2. Вярвам, че Бог съществува в три лица: Отец, Син и Святи Дух, и че тия три са един Бог и са равнодостойни за поклонение.

3. Вярвам, че Светите Писания на Стария и Новия завет са боговдъхновено откровение на Божията воля към човеците и са съвършени правила на вярата и богоугодния живот.

4. Вярвам, че човешкият род, чрез грехопадението си, изгуби общение с Бога и изложи себе си на справедливия Му съд.

5. Вярвам, че Господ Исус Христос, съвършен Бог и съвършен човек, е единственият Спасител на грешници чрез умилостивителното Си дело и единствен Ходатай пред Бога за човеците.

6. Вярвам, че за да се спаси човек, трябва да се роди отново чрез силата на Святия Дух, Когото всеки вярващ приема при новорождението си.

7. Вярвам, че всеки новороден се оправдава пред Бога само по благодат, чрез вяра в Исус Христос.

8. Вярвам, че всеки християнин, като плод от вярата си, живее свят живот и изпълнява всичките си длъжности към Бога, ближния и себе си и че такъв живот е единственото видимо доказателство, че е Божие чадо.

9. Вярвам във видимото идване на Господ Исус Христос и във възкресението на мъртвите — на праведни и неправедни, и че всички ще се явят пред Христовия съд.

10. Вярвам, че Христовата църква се състои от истински вярващи, които изповядват Христос заедно с чадата си, доброволно се съединяват за богослужение и богоугоден живот съгласно Свещените Писания и се свързват със законни наредби, и че глава на тази Църква е сам Христос.

11. Вярвам в тайнствата на Христовата църква — кръщението и причастието.

12. Вярвам, че проповядването на Евангелието е главното средство, определено от Христос да привежда грешните към покаяние и да назидава Христовите последователи в святост; и че длъжност на Църквата е да изпълнява последната заповед на Спасителя: „Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар“ (Марко 16:15). 

(Забележка: Основните въпроси на веруюто са изложени подробно в „Доктринални позиции“ на Съюза на Евангелските Съборни Църкви в България)